Styremøte 11.12.14

Innkalling til styremøte torsdag 11 desember kl 1900 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara og trenere.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 3. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til godet:

– Vi skylder:

Sak 4. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Juleleir.

– Julesvøm og juletrefest.

– Treningshelg i Januar.

Sak 5. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om hvordan dette halvårets svømmeskole har gått. Hun sier også noe om forberedelsen til våren 2015.

Sak 6. Årsmøte.

Forslag til vedtak. Vi avholder årsmøte onsdag 18 februar kl 1800 på Hesseng flerbrukssenter. Vanlige årsmøtesaker. Vi mangler en representant til valgkomiteen, dette må vi prøve å finne. Hvem gjør dette?  Tommy kontakter Lars og Stig Ronny for å starte jobben med å finne kandidater til vervene Nestleder, Sekretær, Styremedlem og en Vara.

Sak 7. Økonomi/dugnadsplan. Denne planen ble vedtatt brukt av styret for nesten 2 år siden. En av utfordringene med denne planen var at en del tillitsmanns arbeid skulle godtgjøres som dugnad. De summene som er satt opp i planen som vi jobber etter blei aldri tatt opp som noen sak, og skulle taes opp ved en senere anledning. Dette er aldri blitt gjort, og bør/må gjøres nå. I fjor fikk alle de som var nevnt i planen en flat sum på 1.000,- kroner. Nå på høsten har det også kommet fram at noe av arbeidet er utrolig krevende både med tanke på bruk av tid og at rett person bør være på rett sted. Dette gjør også at vi må vurdere noen av tillitsmann stillingene som litt spesielle.

Forslag til vedtak: I prinsipp dokumentet som ligger til grunn for vår måte å se på dugnad på ligger følgende tabell for godgjøring for dugnad utenom direkte dugnad.

Oppgaver Verdsettes fra plan Verdsettes for 2014
Leder 15.000 7.500
Nestleder 7.500 5.000
Kasserer 10.000 5.000
Sekretær 3.000 2.500
Styremedlem 1.000 1.000
Varamedlem 1.000 1.000
Revisor 1.000 0
Valgkomite 1.000 0
Stevneleder 10.000 2.000
Medlem stevnet 5.000 0
Leder bowling 10.000 0
Sponsorsjef 5.000 0
Svømmeskolen 5.000 12.000

Beløpene som her overføres direkte til medlemmet blir tatt av pengene vi får fra moms kompensasjon. Summen må ikke overstige det vi for i denne støtten.

Som svømmeskoleleder og leder bowling må det være muligheter for å ta dette ut av klubben som kontanter. Dette pga at jobben er så stor og vi noen ganger har medlemmer som ikke kommer til å klarer å ta dette ut i form av treningsavgifter og egenandeler.

Sak 7B. Dugnad – godtgjøring for denne. Bakgrunnen for å ha en type organsering av dugnadene i klubben er at medlemmen skal kunne se at det de gjør på dugnad kommer dem selv til gode, i form av en dugnadskonto. Dette stimulerer til dugnad for noen, og for noen er dette en mulighet for «betale» seg fri for denne dugnaden. I dag har vi kun bowlingdugnad som går inn under dette. Her settes det 80 kroner til personen som er på dugnad og 40 kroner til fellesskapet i klubben. Når vi begynte med dette systemet var prisene 100/20. Men pga klubben også trenge penger blei beløpet satt ned til 80/40. Dette kan virke urimelig for noen.

Forlag til vedtak: Klubben går tilbake til å ha satsen 100/20. I tillegg setter man et minimum av bowlingvakter den enkelte familie må gjennomføres, der hele summen går til fellesskapet (klubben). Klubben forventer at A gjengen går 4 ganger i året, B gjengen går 3 ganger i året, C gjengen går 2 ganger i året og D gjenengen går 1 gang i året.

Sak 8. Barentsstevnet.

Forslag til vedtak: Vi får en orientering fra Barentsstevnet komiteen.

Sak 9. Bratt kort. Trenerne i klubben ønsker å få til klatring som alternativ trening søndager. Vi skal bruke gymsalene til klatring og annen alternativ trening, basis.

Forslag til vedtak: KSK arrangere brattkort kurs iløpet av desember/tidlig januar. Instruktøren blir Børge Tellefsen. Instruktøren får honorar på kr 4.000,- for jobben. Evt kostnader for å få kortet kommer i tillegg. Etter at kurset er over begynner vi å leie gymsalen søndager fra kl 17 – 19. Evt 16 – 18. Alle utøverne våre på A, B og D gjengen vil få tilbud om å trene samtidig.

Sak 10. Leie av utstyr skole-r. Vi har tidligere hatt utleie av utstyr til skolene. Dette har ført til mye rot, (stor slitasje) og mye har blitt borte. De skolene som har leid har vært Sandned, Kirkenes og delvis Hesseng. Etter at vi tok dette opp som sak på tidligere styremøte og bestemte da at vi ikke skulle leie ut mer har det kommet et par tilbakemeldinger fra skoler som var veldig fornøyd. Spørsmålet er om vi skal fortsette med denne utleien.

Forslag til vedtak: KSK fortsetter å leie ut opplæringsutstyr til skolene for en sum på 2.500,- kr pr skoleår. Bakgrunnen for dette er at sansynligheten for at mye av utstyret som har blitt borte har skjedd under offentlig bad. Det har tidlgere vært svært ofte at døren til rommet har vært åpen og det har vært fri tilgang til dette utstyret. Vera har for en tid tilbake gitt en tilbakemedlign på dette med å låse døra osv. Det ser ut som om at badeværtene har tatt dette ad nota og skjærpet seg. Skjærping har det også vært fra klubbens side som har vært flinke å minnet på å få låst opp og igjen. Utstyrsrommet holder også på å få en liten opprydding, slik at alt utstyret har sin plass. Dette gjør at det blir enklere å holde orden osv. Sandnes skole som har vært en av de skolene som virkelig har ønsket å fortsette å leie holdt bestandig orden. Andre som sårt trenger utstyr er Hesseng skole. Som kjent er det Tommy og Lars som er lærer der. Vi trenger utstyr til tider for å gjennomføre undervisning. Da er det tidvis vanskelig å vita at man trenger noen hjelpemidler uten å ha tilgang til dette. Dette kan jo også godt hende Vera og Stig Ronny.

På grunnlag av dette mener leder at vi skal fortsette å leie ut utstyr til skolene.

Sak 11. Barentssportsdager. Dette har vært et sportsammarbeid på tvers av landegrensenen i ca 10 år. KSK var en av klubbene som startet denne jobben sammen med blant annet atelettklubben. (Vil tro at det var flere som var med). I 2012 hadde vi et stort Barentsstevnet. Det ble poengtert fra politisk hold at de ønsket store stevner med mange deltakere, dette var noe KSK etterlevde slik som det politiske vedtaket fra 2012 sa. I 2013 fikk KSK ikke lov å ha så mange deltakere fordi vi brukte vår idretsarena så mye at de andre idrettsutøverne ikke fikk lov å komme å badet. Dette gjordet at sportsdagekomiteen valgte å flytte disse dagene fram en uke og KSK valgte da ikke å være med. Dette syntes KSK ikke var rett

Forslag til vedtak: KSK deltar ikke på barents sportsdager 2015. Dette pga at de vedtatte politiske beslutningene ikke blir fulgt.

Sak 12 Terminlisten.  Det er noen punkter vi ikke ble ferdige å diskutere. Styret må gi konkret tilbakemelding til hovedtrener
om hva styret ønsker av aktiviteter for alle. Jeg har forstått det slik at vi ikke var ferdigdiskutert. Noe konkret mangler. Som f.eks stevne i september, og forlengelse av sesongen; leir og stevne for de som ikke kvalifiserer seg til NM Langbane.

Sak 13. Kontrakter er etterspurt av styremedlemmer.

Sak 14. Fast punkt med info fra Kirkenes Bowling hver mnd/hvert styremøte. Hva gjøres osv. Hva kan gjøres for å få mer inntekt, og hva kan gjøres for å få flere medlemmer med på laget osv…

Sak 15. Kvartalsregnskap. Holder vi budsjettet som er fastsatt på årsmøtet? Kan vi få en oversikt på hvor KSK står ihht budsjettet? Nu er snart året omme, men greit å få et lite innsyn?

Sak 16. Kontrakter, avtaler etc. Har vi fått tilsendt KSK sitt nye regelverk? Får resten av styret innsyn i de avtaler som er inngått?
med sponsorer andre? Hvor lagres alle kontrakter? Jeg vil tro at svømmeskoleansvarlig har alle kontrakter med svømmeskoleinstruktører,
men vi bør kanskje ha en mappe med alle undertegnede kontrakter liggende i papirform, som årsmøteprotokoller mm?