Styremøte 20.01.16

Innkalling til styremøte onsdag 20 januar kl 1800 i bowlinghallen.

Innkaller alle styrerepresentanter/vara.

Sak 1.  Godkjenne forrige møtes protokoll.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2. Valgkomiteen. Styret inviterer valgkomiteen til å orientere styret om deres arbeid og deres videre planer.

Forslag til vedtak: Styret får en orientering om valgkomiteens arbeid til nå og hvordan de tenker å fortsette jobben inn mot årsmøte.

Sak 2 b.   Ledes hjørne….

Sak 3. Post.

Forslag til vedtak:

Sak 4. Økonomi.

Forslag til vedtak: Vi har på konto:

– Barentsstevnet:

– Dugnadskonto:

– Brukskonto:

– Vi har til gode:

– Vi skylder:

Sak 5. Kommende arrangement.

Forslag til vedtak:

– Rekruttstevnet Kjøllefjord.

  • LÅMØ Harstad.
  • Zapo i februar.
  • Arctic Winterswim – Karasjok.
  • Påskeleir???

Sak 6. Svømmeskolen

Forslag til vedtak: Siw informerer litt om oppstart svømmeskolen våren 2016. Litt om ny plan og hvordan det er tenkt organisert de neste par årene.

Sak 7. Budsjett. Det er laget et forslag til budsjett som ligger på hjemmesiden ( http://www.kirkenessk.no/budsjett-2016/ ). Dette budsjettet viser et stort underskudd for neste år.

Forslag til vedtak: Vi lager en idedugnad til hvordan vi skal få større inntekt til klubben. Dette gjøres via imessage fra dette styremøte og til neste styremøte. Forslagene må være konkrete og hvordan tenkt gjennomført. På neste styremøte taes dette opp og settes ut i livet.

Neste «ordentlige» styremøte blir med nytt styre. Det nye styret må konstitueres og iverksette denne jobben. Budsjettet må vedtas på årsmøte og blir førende for det nye styret. (Dette styret må ha sitt siste møte i forkant av årsmøte og klargjøre dette).

Sak 8. Årsmøte. Styret må planlegge dato og lage saksframlegg til årsmøte 2016.

Forslag til vedtak: KSK avholder årsmøte tirsdag 23 februar kl 1800 på Hesseng flerbrukssenter. Sekretær lager årsberetningen, mens kasserer ordner med regnskap ferdig revidert som legges ved årsberetningen. Er vi enige om budsjettet for 2016 blir også dette vedlagt.

Sak 9. Bowlingen. Nå har KSK drevet bowling for seg selv i ca 3 måneder. Bemanningen på bowlingen blir ennå godt ivaretatt av Anette og Trude. Dette er bra. Det ser ut som om at omsetningen er litt for lav til at vi tjener noe penger på dette.

Forslag til vedtak: Det settes ned en komite som jobber ut et god plan/rutiner for å få dette til.

Sak 10. Svømmelotteriet. NSF har svømmelotteri, skrapelodd som kan selges. Sammen med julekalendre..

Forslag til vedtak: KSK selger 1000 skrapelodd og ikke tar kalendre i år. Disse loddene selges i første omgang felles.